Opstellen EVD (ATEX 137)

Vanaf 1 juli 2006 moeten in elk  bedrijf waar met brandbare stoffen wordt gewerkt de betreffende arbeidsplaatsen voldoen aan de  Richtlijn ATEX 137. Het blijkt dat veel bedrijven nog niet voldoen aan deze  verplichting. Gebleken is dat de arbeidsinspectie, maar meer nog de  verzekeringsmaatschappijen steeds meer vragen naar de aanwezigheid van een goed  EVD (explosieveiligheidsdocument) dat voldoet aan de eisen. Er zijn reeds  voorbeelden van bedrijven die werden geconfronteerd met aangepaste  verzekeringspolissen (lees strenger en duurder) omdat men geen  EVD had.   

De Atex-richtlijn kent twee onderdelen: Atex 95 en 137. Atex 95 geeft richtlijnen voor apparaten die  gebruikt worden op plaatsen waar, onder atmosferische omstandigheden, explosieve situaties kunnen ontstaan.

Atex 137 is de richtlijn die eist van bedrijven dat zij een  explosieveiligheidsdocument (laten) opstellen. In dat document legt een bedrijf  vast wat de risico’s en risicogebieden zijn op het gebied van explosiegevaar. Het document moet daarnaast beschrijven welke maatregelen moeten worden genomen  om die risico’s uit te sluiten of te reduceren.

Het maken van een explosieveiligheidsdocument begint met het  maken van een keuze. Een bedrijf heeft de mogelijkheid om één explosieveiligheidsdocument te maken van een compleet gebouw (inclusief  inboedel en bouwkundige en ruimtelijke aspecten) of voor ieder apparaat  afzonderlijk. In dat laatste geval maakt een bedrijf dus een pakket met  meerdere explosieveiligheidsdocumenten.

Soms is het niet nodig om een explosieveiligheidsdocument te maken voor een  compleet gebouw, omdat maar een klein deel van de productieruimte of een enkele  installatie in aanmerking komt voor het opstellen van het document. Heeft een  bedrijf een productielocatie met meerdere ruimtes en installaties die moeten  worden beschreven, dan verdient het de voorkeur om één  explosieveiligheidsdocument te vervaardigen.

De aftrap voor het vervaardigen van een explosieveiligheidsdocument  is de zogenaamde quickscan. Unispect ontwikkelde een vijfstappenplan dat in  overeenstemming is met Europese Normen en de Nederlandse praktijkrichtlijn voor  gevarenzone-indeling (NPR 7910). Het doorlopen van het vijfstappenplan  resulteert in een explosieveiligheidsdocument conform Atex 137. De vijf stappen  zijn: 

  1. Een Quickscan ter bepaling van de scope en het vaststellen van de gevarenzone-indelingsplicht
  2. Gevarenzone-indeling; 
  3. Identificatie van ontstekingsbronnen op basis van de gevarenzone-indeling; 
  4. Uitwerken van de technische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling; 
  5. Uitwerken van de organisatorische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling. 

                

Vragen over onze Quickscan?
Wilt u weten of ook uw onderneming moet voldoen aan de ATEX 137 richtlijn?

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact