Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Unispect


van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unispect B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen: “Unispect”.

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Unispect alsmede op alle tussen Unispect en de wederpartij gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkende bedingen en de toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Unispect zijn aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Unispect en de wederpartij in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.4 Op de rechtsverhouding van partijen is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing.

1.5 Elk geschil tussen Unispect en de wederpartij, zal worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Unispect het betreffende geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

1.6 Unispect kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

1.7 Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant.


2. Toepasselijkheid RVOI

2.1 Onder “RVOI” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de RVOI-2001 (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, zoals uitgegeven door het Konink­lijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), Postbus 30424, 2500 GK, 's‑Graven­hage en gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissements­rechtbank te 's-Gravenhage), dan wel de meest recente versie daarvan.

2.2 Indien en voor zover de aan Unispect opgedragen werkzaamhe­den tevens betreffen advieswerkzaamheden (waaronder onder meer zijn begrepen het ontwerpen, tekenen en maken van berekeningen in de ruimste zin des woords als bedoeld in de RVOI) dan zijn op die werkzaamhe­den van toe­passing naast deze algemene voor­waar­den de RVOI. Ingeval van strijd tussen deze algemene voor­waarden en de RVOI, prevaleert de RVOI, met uitzondering van artikel 13 van onderdeel A (Algemene Bepalingen) van deze algemene voorwaarden; artikel 13 voornoemd prevaleert boven de RVOI.

 

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Unispect, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Tenzij anders aangegeven vindt bepaling van de prijs plaats op regie-basis.

3.2 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blij­ven het (intellectuele) eigendom van Unispect. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in de vorige zin bedoelde gegevens terug te geven aan Unispect.

3.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand (i) nadat Unispect de bestelling van de wederpartij heeft geaccepteerd door middel van een bevestiging (met als bepalende datum de dag bevestiging) of (ii) Unispect met de uitvoering van het Werk aanvangt. Onder “Werk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.

3.4 Unispect kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het Werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventuele overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvan­gen.

3.5 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Unispect zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Unispect heeft het recht om een opdracht of de wijziging van een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

3.6 Voor leveranties waarvoor naar de aard geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de afleveringsbon en/of factuur geacht de opdrachtbevestiging te zijn. De wederpartij wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel geaccepteerd te hebben indien niet binnen vijf werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis van Unispect zijn gebracht.


4. Uitvoering overeenkomst

4.1 Unispect neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften als blijkende uit een eventueel bestek in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het Werk zullen als meerwerk worden verre­kend.

4.2 Unispect is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3 De wederpartij is jegens Unispect verplicht om de uitvoering van het Werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Unispect en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften.

4.4 Het behoort tot de verplichtingen van de wederpartij ervoor te zorgen dat de benodigde informatie voor het vervullen van de opdracht, waaronder kopieën dan wel elektronische onderleggers van documenten, kostenloos aan Unispect worden verstrekt.

4.5 De wederpartij zorgt ervoor dat Unispect tijdig kan beschik­ken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens.


5. Oplevering

5.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is niet bindend en zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Unispect in overleg treden met de wederpartij.

5.2 Indien betaling in termijnen overeen is gekomen behoeft Unispect niet te leveren voordat de eerste termijn door haar is ontvangen.

5.3 Indien levering op afroep overeen wordt gekomen, begint de afgesproken leverings­termijn vanaf het moment van afroep, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

5.4 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer Unispect aan de wederpartij kennis heeft gegeven dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het Werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;

b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Unispect schriftelijk aan de wederpartij heeft verklaard dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het Werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;

c. hetzij wanneer de wederpartij het Werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

5.5 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het Werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

5.6 Oplevering ontslaat Unispect van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de wederpartij op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.


6. Prijzen, meer-/minderwerk

6.1 De door Unispect vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Unispect is gerechtigd kostprijsverhogingen aan de wederpartij door te berekenen, ongeacht of zij deze kostprijsverhogingen kon voorzien.

6.3 Unispect is gerechtigd de kosten voor meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen.

6.4 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Unispect de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

6.5 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Unispect worden verrekend als meerwerk.

6.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het Werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

6.7 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerst­volgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan na de voltooiing van het meerwerk.

6.8 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

6.9 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Unispect op verrekening daarvan onverlet.


7. Betaling

7.1 Betaling door de wederpartij dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Unispect aan te geven wijze. Betaling door de wederpartij kan tevens geschieden in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het Werk, zonder enig recht op korting, compensatie of verrekening.

7.2 Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactu­reerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in welk geval de schade tenge­volge van koersverschillen voor rekening van de wederpartij komt. Indien geen valuta is aangegeven geschiedt de betaling in Euro’s.

7.3 Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.

7.4 Bij de prijsvormingmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:

a. 10% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeen­komst;

b. 40% uiterlijk binnen 30 dagen na het verstrijken van dertig procent van de door Unispect geschatte tijdsduur van het Werk;

c. 40% uiterlijk binnen 30 dagen na het verstrijken van zestig procent van de door Unispect geschatte tijdsduur van het Werk;

d. 10% uiterlijk binnen 30 dagen na de oplevering van het Werk.

7.5 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de wederpartij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist, en is Unispect bevoegd het Werk en de garantie te schorsen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

7.6 Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is Unispect bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Alsdan dient de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan Unispect.

7.7 Over de tijd dat de wederpartij met de betaling in verzuim is geweest, kan Unispect over het aan haar verschuldigde bedrag rente in reke­ning brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met twee procent.

7.8 Het recht van de wederpartij zich te beroepen op verrekening of opschorting is uitgesloten.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Unispect blijft de eigenares van alle in het kader van de over­eenkomst geleverde goederen (zoals materialen en onderdelen) zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of enige andere overeenkomst met Unispect, met inbe­grip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn ver­plichtingen verschuldigd mocht worden.

8.2 De wederpartij verplicht zich om de goederen van Unispect gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en primair te verzekeren tegen alle calamiteiten.

8.3 Zolang de goederen eigendom van Unispect blijven is de wederpartij niet gerechtigd deze te vervreemden en/of te bezwaren, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen verpanding en overdracht tot zeker­heid.

 

9. Einde overeenkomst

9.1 Onverminderd de haar toekomende rechten is Unispect bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het Werk te schorsen, hetzij de overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden, indien de wederpartij:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Unispect voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

9.2 Ontbinding en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Unispect gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

9.3 Alle vorderingen die Unispect in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Unispect bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het Werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Unispect gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Tevens is Unispect gerechtigd, indien de in het vorige lid bedoelde opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst zonder rechter­lijke tussenkomst te ontbinden.

10.2 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld van zodanige aard dat nako­ming in redelijkheid niet meer van Unispect kan worden ge­vergd. Als dergelijke omstandigheden gelden onder meer, maar niet alleen: het niet voldoen door leveranciers van Unispect aan hun verplichtingen, transport­moeilijkheden, brand, epidemieën, oorlog, mobilisatie, stakingen of werkonderbre­kingen, bedrijfsbezetting, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, ziekte van personeel, gebrek aan personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defecten aan machines en voorts iedere omstandigheid die Unispect niet redelijkerwijs heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen.


11. Aansprakelijk wederpartij

11.1 De wederpartij draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op plaats waar het Werk dienen te zijn aangevoerd.

11.2 De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebre­ken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

11.3 De wederpartij draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de over­eenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

11.4 De wederpartij draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

11.5 De wederpartij draagt het risico voor het van Unispect afkomstige ontwerp indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

11.6 De wederpartij vrijwaart Unispect voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijven of komen, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsook uitdrukkelijk met inbegrip van bedrijfsschade ten gevolge van kabelschade.


12. Garantie Unispect

12.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Unispect zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstel­len.

12.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de opleve­ring redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich onder normale bedrijfs­omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het Werk vertonen binnen de termijn als genoemd in dit artikel. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Unispect of door de wederpartij uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de wederpartij aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarde of anders­zins.

12.3 Om zich op de rech­ten voortvloeiende uit het vorige lid te kunnen beroepen, dient de wederpartij Unispect:

a. onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

b. aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de mindere goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Werk;

c. alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.4 De ingevolge de garantieverplichting door Unispect vervangen gebrekkige onderdelen zijn eigendom van de wederpartij mits deze heeft vol­daan aan zijn betalingsverplichtingen.

12.5 Indien naar het oordeel van Unispect de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de wederpartij bij herstel, heeft de wederpartij recht op schadevergoeding.


13. Aansprakelijkheid Unispect

13.1 Unispect is jegens de wederpartij uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk voor directe schade. Unispect is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg‑ en bedrijfsschade, inkomensverlies en/of omzetderving.

13.2 Indien en voor zover op Unispect enige aansprake­lijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk­heid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen Unispect heeft geleverd, respectievelijk de waarde van de factuur die betrekking heeft op de levering van de betref­fende zaak of het verrichten van de dienst, exclusief BTW, per schadege­val of samenhangende reeks van ge­vallen.

13.3 Indien zich meerdere schadegevallen voordoen bij de uitvoering van één project wordt dit aangemerkt als een samen­hangende reeks schadegevallen.

13.4 Schadevorderingen ten gevolge van het hier­boven vermel­de dienen binnen een maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij Unispect schrifte­lijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

13.5 Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwij­zingen van de wederpartij, zijn werknemers en/of zijn hulppersonen, dan wel door het werken met zaken, werknemers en/of hulp­personen van de wederpartij, een en ander in de ruimste zin van het woord, is Unispect niet aanspra­kelijk.

13.6 Op Unispect rust geen verdere aansprakelijkheid dan uit deze algemene voorwaarden blijkt.


14. Vertrouwelijkheid

14.1 Unispect en de wederpartij zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie.
14.2 Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.


Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (onderdeel A) uit deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in hoofdstuk Bijzondere Bepalingen (B) van toepassing in de gevallen dat Unispect personeel, waaronder consultants, detacheert aan de wederpartij.


B. BIJZONDERE BEPALINGEN


Artikel 1 Definities

1.1 In deze Bijzondere Bepalingen worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Detachering: het door Unispect ter beschikking stellen van Personeelsleden die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de wederpartij werkzaamheden zullen verrichten.

Dienstreis: het afleggen van een bezoek aan een door de wederpartij aan te wijzen locatie, voor een door wederpartij te bepalen periode en met een door de wederpartij te bepalen doel.

Opdracht: een afzonderlijke overeenkomst tussen de wederpartij enerzijds en Unispect anderzijds met betrekking tot detachering.

Personeel: de door Unispect voor de uitvoering van de wederpartij in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de wederpartij zullen werken.

Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht.


Artikel 2 Duur van de Opdracht

2.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Partijen kunnen gedurende de eerste drie werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat het Personeel(slid) van Unispect feitelijk te werk wordt gesteld, de Opdracht beëindigen tegen het einde van een werkdag door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat enig recht op schadevergoeding over en weer bestaat.

2.3 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 2.2 kan de Opdracht door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

2.4 Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

2.5 Het in voormeld artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden of in de wet.

2.6 De Opdracht voor bepaalde tijd dient met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke van deze opzegging wordt de Opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat geval de Opdracht alsnog schriftelijk beëindigen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

2.7 Elke Opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Unispect een door haar uitgeleend Personeelslid niet meer ter beschikking kan stellen aan de wederpartij doordat de arbeidsovereenkomst tussen Unispect en het Personeelslid is geëindigd. Dit einde van de Opdracht treedt niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Unispect van het door haar ter beschikkinggestelde Personeelslid is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop het Personeelslid niet meer ter beschikking kan worden gesteld. De Opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van het andere Personeelslid.

2.8 In de navolgende gevallen:

a. het toerekenbaar niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht;

b. (voorlopige) surséance van betaling;

c. staat van faillissement;

d. door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid over het vermogen;

e. onrechtmatig handelen bij de uitvoering van de Opdracht;

kunnen partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of aanmaning. Indien van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Opdracht gebruik wordt gemaakt, laat dit onverlet het recht op volledige schadevergoeding te vorderen van de wederpartij.


3 Het verrichten van de werkzaamheden

3.1 De wederpartij verplicht zich het Personeel toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Detachering dient te worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de wederpartij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

3.2 Unispect verplicht zich haar Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.

3.3 De wederpartij is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Unispect leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is Unispect gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

3.4 De wederpartij is gerechtigd te verlangen dat door Personeel Dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze dienstverlening zullen door de wederpartij aan Unispect worden vergoed.


4 Wijzigen van de Opdracht

4.1 De wederpartij is te allen tijde gerechtigd de aard of omvang van de door Personeel van Unispect te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en instemming van Unispect.

4.2 Unispect zal binnen tien Werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de wederpartij mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Personeelsleden, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Personeelslid en de van toepassing zijnde tarieven. 4.3 De wederpartij is gerechtigd, tot tien Werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de wijzigingsopdracht alsnog in te trekken of te modificeren.


5 Personeelaansprakelijkheid

5.1 De wederpartij is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan het Personeel van Unispect, noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting.

5.2 De wederpartij draagt de verantwoording over alle handelingen van het Personeel en over alle door of mede door dit Personeel tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat het Personeel aan de wederpartij ter beschikking is gesteld. De wederpartij vrijwaart Unispect voor alle aanspraken ter zake. De wederpartij heeft in het kader van de Opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over het Personeel van Unispect. Unispect is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het Personeel gedurende de tijd dat deze aan de wederpartij ter beschikking is gesteld. De wederpartij dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords en zal Unispect vrijwaren voor aanspraken in verband met door uitgeleende Perso­neel geleden schade.

 

6 Prijzen en Tarieven

6.1 Unispect zal de diensten uit hoofde van de Opdracht verrichten op nacalculatiebasis. In de Opdrachten zijn de van toepassing zijnde uurtarieven opgenomen. Voor overwerk (werktijd buiten 08:00 – 18:00, op zaterdagen, zondagen en nationale vrije (feest-)dagen), ploegendienst en stand-by-dienst gelden speciale tarieven c.q. toeslagen op het normale uurtarief. Indien het Personeelslid per werkdag langer dan 8 uur bij de wederpartij aanwezig is of werkzaamheden verricht buiten de normale werktijden, zal een toeslag van 50% op het in de Opdracht overeengekomen tarief worden berekend. Voor werkzaamheden verricht op vrijdagavond na 18.00 uur en in het weekeinde geldt een toeslag van 100% op het overeengekomen tarief. De wederpartij zal, voor zover dat in de Opdracht is vastgelegd, aan Unispect verschuldigd zijn:

a. een bedrag vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door Unispect aantoonbaar bestede uren met de overeengekomen uurtarieven;

b. de overige, in de Opdracht genoemde kosten.

6.2 De bij het sluiten van de Opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens na ommekomst van een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de datum van ondertekening van de Opdracht kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek met als basis 1999 = 100, behoudens die gevallen waarin de wijziging van de kwalificaties of de standplaats van het betreffende Personeel van Unispect daar aanleiding toe geeft.


7. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

7.1 Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen, twee wekelijks of maandelijks plaats, zulks naar keuze van Unispect, op of omstreeks de laatste Werkdag van de twee weken respectievelijk maand waarin de Detachering bij of voor de wederpartij heeft plaatsgevonden.

7.2 De facturen van de Unispect zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de wederpartij voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren (werkbriefjes), die de wederpartij binden.

7.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren.

7.4 Bij verschil tussen een bij Unispect ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de wederpartij behouden afschrift daarvan, geldt het bij de Unispect ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de wederpartij het tegendeel kan aantonen.

7.5 Indien de wederpartij niet aan het gestelde in het tweede lid van dit artikel voldoet, kan Unispect besluiten om de wederpartij te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Unispect zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de wederpartij heeft plaatsgevonden.

7.6 Reclames ter zake van door Unispect aan de wederpartij verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de wederpartij aan Unispect kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.

7.7 Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.


8. Vervanging Personeel

8.1 Unispect kan Personeelsleden te allen tijde in overleg met de wederpartij vervangen.

8.2 Indien door (een) Personeel(slid) in strijd met de bij wederpartij gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van de wederpartij is geschonden, is de wederpartij gerechtigd van Unispect te verlangen dat dit Personeel(slid) binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.

8.3 Personeel dat gedurende de duur van de Opdracht aantoonbaar hogere kwalificaties heeft gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kan door Unispect worden vervangen in overleg met de wederpartij. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is Unispect gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door Unispect in het algemeen in rekening wordt gebracht.


9. Overname Personeel

9.1 Het is de wederpartij verboden gedurende de duur van de Opdracht alsmede gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Opdracht, ongeacht de reden van die beëindiging, Personeel van Unispect dat door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan ge­lieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, zulks op straffe van een door de wederpartij aan Unispect te verbeuren direct opeisbare boete van 25.000 EUR (zegge: vijfentwintig duizend euro’s) per overtreding, vermeerderd met een boete van EUR 1.000,= (zegge: een duizend euro’s) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding van het in dit lid bepaalde voortduurt, onverminderd het recht van Unispect daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te verlangen.

 

10. Risico-overgang

10.1 Het verlies van verlies of beschadiging van de produkten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.


11 Vrijwaringen

11.1 De wederpartij vrijwaart Unispect voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.2 Indien de wederpartij aan Unispect informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact